گزارش تصویری از فضا سازی سطح شهر به مناسبت اعیاد قربان و غدیر