گزارش تصویری از حضور پرشور نوجوانان شهر اقبالیه در مراسم پویش «سلام فرمانده»