منشوراخلاقی شهرداری اقبالیه
۱-     به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد .
۲-     نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار شود .
۳-     راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود .
۴-     فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند .
۵-     ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و…) صورت گیرد .
۶-     به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد .
۷-     اطلاعات لازم جهت انجام خدمت بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد .
۸-     انجام وظایف به صورت موثر و کارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد .
۹-     از مظاهر فساد اداری ، نظیر توصیه ، سفارش ، و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود .
۱۰- در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود .
۱۱- فعالیت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام شود .
۱۲- از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود .
۱۳- رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری شود .
۱۴- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود .
۱۵- از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود .
۱۶- تجهیزات و اشیاء به طور دقیق و منظم استقرار یابدبه نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند .
۱۷- حسب مورد از وسائل ایمنی استفاده گردد .
۱۸-  از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمانی جلوگیری شود .
۱۹- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود .
۲۰- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد .
۲۱- اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد .
۲۲- نسبت به حرفه وسازمان مطبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد .
۲۳- قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق رعایت شود .
۲۴- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود .
Skip to content