۱۰ واحد تجاری متعلق به سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری اقبالیه در راستای ایجاد درآمد پایدار با حضور شهردار ، رییس و اعضای شورای اسلامی ، مدیر عامل سازمان ، معاون خدمات شهری حراست شهرداری و مدیر معاینه فنی کلنگ زنی شد.

Skip to content