دیدار صمیمی شهردار،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اقبالیه با شهسواری بخشدار مرکزی قزوین