گزارش تصویری از نصب روشنایی دور میدان امام خمینی (ره) توسط شهرداری