ملاقات عمومی سرپرست شهرداری با شهروندان گرانقدر اقبالیه