برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
رسیدگی به مشکلات شهروندان در برنامه ملاقات مردمی با شهردار اقبالیه

 

شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر اقبالیه به شماره 1671/6/ش مورخه 1400/08/02 شش قظعه از املاک خود را واقع در شهر اقبالیه از زمین های معروف به باغ عمران و نیز ملک واقع در خیابان قدس کوچه ملانجفی  را طبق مشخصات ذکر شده در جدول فوق از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.لذا شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند از طریق انتشار آگهی جهت دریافت اسناد فراخوان به سامانه تدارکات دولت الکترونیک(سامانه ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند.مهلت تحویل  اسناد فراخوان ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است