توسعه شبکه خط انتقال،احداث تصفیه‌خانه اقبالیه وآبرسانی باغ‌عمران

ملاقات عمومی شهرداربا شهروندان اقبالیه درراستای تکریم ارباب رجوع
به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی اقبالیه :شهردار دراین جلسه بابیان اینکه زمین های باغ عمران تفکیک شده وشهروندان تقاضای امکانات جهت ساخت وسازرادارند ،شهرداری فعالیت خودرا دراین اراضی به کارگرفته تا مالکین بتوانند ساخت وسازانجام دهنددراین زمینه شهرداری اقدام به زیرسازی ،جدول گذاری نموده وچندپروژه نیزاحداث یا بناشده است که زمین فوتبال درمرحله کاشت چمن می باشد وروشنای نیزاز طریق اداره برق صورت گرفته است .

اکبرپوراضافه کرد:درهمین اراضی زمینی به مساحت 5/3 هکتار برای ساخت پارک بانوان اختصاص داده شده است که این پروژه نیز درحال اجراءمی باشدودرهمین منطقه یک مدرسه ویک حسینیه بناشده وسه باب ساختمان نیز از سوی شهروندی ساخته شده است.

شهرداراشاره کردند:باتوجه به مساحت باغ عمران آب رسانی به این منطقه باید برآوردهزینه گرددو برای این موضوع قرارشد پیگیری جلسه ی جهت تامین منابع مالی برای خطوط لوله اصلی از سوی شهرداری واداره راه شهرسازی صورت گیردودراین خصوص نیز جلسه ای باجناب آقای مهندس فرخ زاد جهت هماهنگی ومساعدت داشته باشند.

دراین نشست مقررگردیدبرای احداث تصفیه خانه تفاهم نامه ی بین شهرداری وشرکت آب وفاضلاب منعقدگرددونیز سرمایه گزاری  با تامین منابع مالی ازطریق زمین واجراءتوسط شرکت آب وفاضلاب یاشهرداری انجانم شود.

درپایان مقررگردید تازمان تکمیل پروژه خط لوله انتقال آب وفاضلاب به تصفیه خانه اصلی تصفیه خانه موقت به صورت لجن فعال اجراء شود تا سیستم فاضلاب به چرخه بهره برداری برسد.

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است