واحد عمرانی در یک نگاه

پروژه اجرای کمربندی شمالی
مجری پروژه: شرکت سازندگی انصار
نوع قرارداد: ماده 19، ترک تشریفات
مبلغ قرارداد: 40,000,000,000ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 96/12/28 - 24 ماه (فاز اول)
طراح: واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی و واحد طراحی
پیشرفت فیزیکی: 40 درصد
مطابق طرح جامع و تفصیلی و بوجه مصوب سال 97
شرح: طراحی، تملک، برداشت،تسطح،زیرسازی،جدول گذاری،آسفالت،روشنایی
مکان: شمال شهر
پروژه آماده سازی باغ عمران (فاز2)
مجری پروژه: شرکت سازندگی انصار
نوع قرارداد: ماده 19، ترک تشریفات
مبلغ قرارداد: 60,000,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 96/12/28 - 24 ماه (فاز دوم)
نظارت: واحد عمرانی - واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 15 درصد
مطابق: طرح جامع و تفصیلی و مصوبه بوجه سال 97
شرح : طراحی؛برداشت؛زیرسازی؛ جدول گذاری
مکان: جنوب شهر
پروژه آماده سازی باغ عمران (فاز1)
مجری پروژه: شرکت آفاق بنای سپهر (سازمان همیاری)
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ قرارداد: 18,324,696,612 ريال (اجرای کار)
تاریخ و مدت قرارداد: 96/5/30 - 24 ماه
نظارت: واحد عمرانی – واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری
پیشرفت فیزیکی: 60درصد
مطابق:طرح جامع و تفصیلی مصوبه سال 97-96
شرح: برداشت و زیر سازی
مکان: جنوب شهر باغ عمران
پروژه آماده سازی خیابان شهید ابوترابی
مجری پروژه: شرکت آفاق بنای سپهر
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ قرارداد: 14,025,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 96/2/1 - 18 ماه
طراح : واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی - نقشه برداری شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 35 درصد
مطابق: طرح جامع وتفصیلی بوجه مصوبه سال 97-96
شرح: طراحی، تملک، تسطیح، رگلاژ، زیرسازی، جدول گذاری
مکان: شمال شهر
پروژه اجرای میدان خروجی به سمت تاکستان( میدان ولایت)
فاز اول:
مجری پروژه: شرکت خانه پوش سپاه
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ قراداد: 1,370,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/1/15 -3 ماه
طراح : مهندس زندی مشاور- واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی و واحد طراحی نقشه برداری
پیشرفت فیزیکی: 100 درصد
مطابق: طرح جامع و تفصیلی و بودجه سال 97
شرح: طراحی؛ برداشت؛ تخریب؛ زیرسازی؛جدول گذاری؛ آسفالت؛خط کشی؛ نصب علائم
با همکاری سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری اقبالیه
مکان: غرب شهر
میدان خروجی به سمت تاکستان(ولایت)
فاز دوم : اجرای المان(شاخص شهری)
مجری پروژه: در حال انعقاد قرارداد
مبلغ قرارداد:1,000,000,000ريال
نوع قرارداد: استعلام بها
تاریخ و مدت قرارداد: در حال جذب پیمانکار
طراح: مهندس جهانی
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پروژه زمین فوتبال گل بزرگ (چمن طبیعی)
فاز اول:
مجری پروژه: شرکت خادمان امید وطن
نوع قرارداد: امانی و استعلام بها
مبلغ قرارداد: 1,400,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: سال 95- 96
طراح:
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 100 درصد
مطابق: طرح جامع و تفصیلی و بودجه مصوبه 97
شرح: فنس کشی،تملک، تسطیح، رگلاژ،زهکشی،جدول گذاری،آماده برای چمن
مکان: باغ عمران
پروژه زمین گل کوچک فوتسال(چمن مصنوعی)
فاز اول:
مجری پروژه: شرکت میلگرد بتن قزوین
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ : 1,400,000,000ريال
تاریخ ومدت قرارداد: 97/2/1 -3 ماه
طراح : واحد نقشه برداری و طراحی شهرداری
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 100 درصد
شرح: طراحی؛زیرسازی؛شناژبندی؛ فنس گشی؛زهکش؛ساخت رختکن؛ روشنایی
مکان: خیابان پاسداران
مصلی شهر
فازاول: ساخت محوطه حیاط بیرونی
مجری پروژه: شرکت تندیس، راهگاه ،تیراژه
نوع قرارداد:استعلام بها
مبلغ : 2,000,000,000ريال
تاریخ ومدت قرارداد: 97/2/15 – 2 ماه
طرح و نظارت: واحد عمرانی شهرداری با ناظر هئت امناء مصلی شهر
پیشرفت فیزیکی: 100درصد
فازدوم: ساخت و کف سازی محوطه داخلی مصلی و آب نما
مجری پروژه: شرکت میلگرد بتن قزوین
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ قرارداد: 1,700,000,000ريال
تاریخ ومدت قرارداد: 97/3/1 - 2 ماه
پیشرفت فیزیکی: 100درصد
مکان: مصلی شهر- مرکز شهر
پروژه اصلاح و ساخت میدان شهید شیری
مجری پروژه: شرکت آرمان آتی آفتاب
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ: 430,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/2/15 - 2 ماه
طراح : واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی - شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 100 درصد
شرح: طراحی؛تخریب؛اجرای جدول و کف پوش
مکان: ضلع شمال غرب باغ عمران
پروژه اجرای کمربندی جنوبی
مجری پروژه: شرکت سازندگی انصار
نوع قرارداد: ماده 19 ترک تشریفات
مبلغ قرارداد: 50,000,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 96/12/28 -24ماه (فاز سوم)
طراح: واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت : واحد عمرانی - واحد طراحی و نقشه برداری
پیشرفت فیزیکی: در حد طراحی
مطابق طرح جامع و تفصیلی و مصوبه بودجه سال 97
شرح: طراحی؛ تملک؛ برداشت؛ زیر سازی؛ جدول؛گذاری، آسفالت؛ روشنایی
مکان: جنوب شهر، باغ عمران و شهر
پروژه ساخت میادین وتندیس های آن
الف) میدان شهید شیری و ساخت تندیس
مجری پروژه: شرکت آرمان آتی آفتاب
نوع قرارداد:
مبلغ ( میدان): 430,000,000 ريال
مبلغ( تندیس): 250,000,000 ريال
تاریخ ومدت قرارداد: 97/2/15 - 3 ماه
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 100درصد
مکان: میدان معاد قدیم

ب) میدان کوثر و جزیره های اطراف آن
مجری پروژه: شرکت آفاق بنای سپهر
نوع قرارداد : جز پروژه آماده سازی باغ عمران
مبلغ قرارداد: جز پروژه های آماده سازی باغ عمران
تاریخ و مدت قرارداد: جز پروژه آماده سازی باغ عمران
طراح: واحد طراحی و نفشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
مطابق: طرح جامع و تفصیلی و مصوبه سال 97
پیشرفت فیزیکی: 90 درصد
مکان: غرب باغ عمران
ج) میدان مادر
مجری پروژه: شرکت آفاق بنای سپهر
نوع قرارداد: جز پروژه آماده سازی باغ عمران
مبلغ قرارداد:200,000,000 ريال تندیس
زمان قرارداد: جز پروژه آماده سازی باغ عمران
طراح: واحد نقشه برداری و طراحی شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 90 درصد
مطابق طرح جامع و تفصیلی و مصوبه سال 97
مکان: جنوب شهر
پروژه (اجرای جدول – زیرسازی و آسفالت) بلوار مدنی
مجری پروژه: شرکت آفاق بنای سپهر –واحد امانی شهرداری- عمران امید کاسپین
نوع قرار داد : مناقصه عمومی – امانی – مناقصه عمومی
مبلغ: 6,000,000,000 ريال تاریخ و مدت قرارداد: 96/12/21 - 5 ماه
نظارت: واحد عمران شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 90 درصد
مطابق طرح جامع و تفصیلی و بودجه مصوبه سال 97
شرح: برداشت، طراحی،زیر سازی ؛ جدول گذاری ، آسفالت
مکان: ضلع شمالی باغ عمران
پروژه (اجرای جدول گذاری و زیرسازی آسفالت) بلوار22 بهمن
مجری پروژه: شرکت آفاق بنای سپهر- واحد امانی شهرداری- عمران کاسپین
نوع قرارداد: مناقصه عمومی – امانی – مناقصه عمومی
مبلغ : 7,000,000,000 ريال
تاریخ ومدت پروژه: از 96/12/1 - 5ماه
طراح: واحد طراحی و نقشه برداری
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 90 درصد
مطابق طرح جامع و تفصیلی بوجه مصوبه 97
مکان: ضلع شرقی باغ عمران
پروژه اجرای فاز دوم (خیابان 14 معصوم)
مجری پروژه: شرکت آفاق بنای سپهر- واحد امانی
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ: 1,000,000,000 ريال
تاریخ و مدت : 97/2/2 - 3 ماه
طراح: واحد نقشه برداری و طراحی شهرداری اقبالیه
نظارت :واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 90 درصد
شرح: تملک، طراحی، زیرسازی، جدول گذاری،آسفالت
مطابق طرح جامع و تفصیلی بوجه مصوبه 97
مکان: ضلع شرق باغ عمران
پروژه (اصلاح میدان معاد و جزیره های آن ولکه گیری جداول سطح شهر-مسجد پنج تن-ورودی خیابان ابوترابی- مسجد محمدرسوالله-کوچه شهید نوروزی- زمین چمن فوتبال خ امام رضا- اصلاح میدان معاد)
مجری پروژه: شرکت نوروزعلی ستاری
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ قرارداد: 2,000,000,000ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/1/21 – 6 ماه
طراح: واحد طراحی نقشه برداری
نظارت: واحد عمرانی شهرداری و واحدامانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 100 درصد
مکان: سطح شهر
پروژه پارک بانوان
مجری پروژه: شرکت طرح گستر روان
نوع قرارداد: مناقصه
مبلغ: 29,255,183,485 ريال
مبلغ انجام شده: 5000,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 96/2/1- 18 ماه
طراح : مهندسی قلم آرا شرکت مثلث مهر آیین
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 30درصد
شرح: طراحی، برداشت، خاکبرداری، اجرای موتورخانه، اجرای ساختمانها درحد اسکلت، دیوار کشی محوطه
پروژه بزرگ اجرای اصلاح خیابان امام رضا
فاز دوم: (ازچهار راه معاد تا میدان باهنر)
مجری پروژه: شرکت آروند مسیر شایکان و عمران امید کاسپین و آتیه سازان کورش
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ قرارداد:2,500,000,000ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/1/28- 5 ماه
طراح : واحد طراحی و نقشه برداری
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی عمرانی: 100 درصد
شرح: زیرسازی؛ آسفالت؛ پیاده رو سازی
با همکاری حوزه معاونت خدمات شهری

فاز سوم خیابان امام رضااز(میدان باهنر تا رستوران قزوین جوجه)
مجری پروژه: شرکت آروند مسیر شایکان –آتیه سازان کوروش – پویا سازان
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ قرارداد: 5,500,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/3/28- 5 ماه
طراح : واحد طراحی ونقشه برداری
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 40 درصد
شرح: طراحی؛ تخریب؛ برداشت؛ لوله گذاری؛ زیرسازی آسفالت؛ پیاده رو سازی؛ روشنایی با همکاری (حوزه معاونت خدمات شهری)

فاز چهارم خیابان امام رضا(از رستوران قزوین جوجه تا خیابان شهید بهشتی)
مجری پروژه: شرکت آتیه سازان کوروش- پویا سازان
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ قرارداد: 516,371,562,307 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 95/5/15 - 2 ماه
طراح : واحد طراحی ونقشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت: واحدعمرانی و امانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 40درصد
مطابق: طرح جامع و تفصیلی و بوجه مصوب 97
شرح: طراحی، تخریب؛ برداشت؛ لوله گذاری؛ زیرسازی، پیاده رو سازی، آسفالت
با همکاری حوزه معاونت خدمات شهری
پروژه لکه گیری آسفالت وزیرسازی معابر سطح شهر(1)
مجری پروژه: شرکت تکوین پارسه
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ قرارداد: 1,760,000,000 ريال
تاریخ ومدت قرارداد : از 97/2/10- 5 ماه
نظارت: واحد عمرانی و واحد امانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 80 درصد
مکان : سطح شهر
پروژه لکه گیری آسفالت و پیاده روسازی معابر سطح شهر(2)
مجری پروژه: شرکت ابریشم راه ماهان
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ قرارداد: 1,700,000,000 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/1/17 - 5 ماه
نظارت: واحد عمرانی و واحد امانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 80 درصد
مکان: سطح شهر
پروژه اجرای پارک مدافعان حرم
مجری طرح : شرکت افق بتن سپهر
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ: 1,558,500,000ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/5/5 - 2ماه
طراح: مهندس نجف پور
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 70 درصد
مطابق: طرح تفصیلی جامع و بودجه مصوب سال 97
شرح: تملک، طراحی، برداشت، اجرای طرح، عمرانی
مکان: غرب شهر
پروژه بزرگ اجرای باز آفرینی محله اکبرآباد و زورآباد
مجری پروژه: شرکت عمران امید کاسپین
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ قرارداد: 13,485,298,553ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/5/1 -10 ماهه
طراحی: واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی و طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی : 45 درصد
مطابق: طرح تفصیلی و بوجه مصوب سال 97
شرح: تملک، طراحی، اجرای جدول گذاری، آسفالت کلیه معابر با عرض کم و زیاد محله های اکبرآباد و زورآباد
پروژه بزرگ باز آفرینی محلات سطح شهر
مجری طرح: شرکت عمران امید کاسپین
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
مبلغ قرارداد: 18,810,993,733 ريال
تاریخ و مدت قرارداد: 97/5/1 - 10 ماه
نظارت : واحد امانی – واحد عمرانی – واحد طراحی و نقشه برداری شهرداری اقبالیه
شرح: اجرای جدول گذاری،زیر سازی، آسفالت، هدایت آبهای سطحی شهر
مکان: کل شهر
پروژه اصلاح و بازآفرینی محله ولی عصر(عج)
فاز اول:
مجری پروژه: سرکت مشاوره ای مهندس رجبی فر
نوع قرارداد: استعلام بها
مبلغ قرارداد: در حال جذب پیمانکار و بخشی به صورت امانی
مدت و تاریخ قرارداد: 97/5/1 -1ماه
طراح: واحد طراحی و نقشه برداری
نظارت: واحد طراحی و نقشه برداری
پیشرفت فیزیکی: در حد طراحی و شروع به کار
مطابق: طرح تفصیلی و بوجه مصوب سال 97
شرح: مطالعات، نقشه برداری، طراحی
مکان: مرکز شهر
پروژه اجرای ممیزی املاک
مجری پروژه: شرکت عمران و مسکن سازان
نوع قرارداد: مناقصه عمومی
تاریخ ومدت قرارداد: 97/5/31 تا 97/5/31
مبلغ قرارداد: 3,285,600,000 ريال
نظارت: واحد فنی شهرسازی
شرح: جمع آوری اطلاعات ملکی شهر، بررسی عرصه و عیان املاک موجود شهر، بررسی پرونده های موجود در بایگانی و اسکن پرونده ها،بررسی اطلاعات صنعتی، برداشت اطلاعات میدانی
پروژه اجرای اصلاح خیابان نبوت
مجری پروژه: شرکت افق بتن سپهر
نوع قرارداد: استعلام بها (از باقی مانده قرارداد قبلی)
مبلغ قرارداد: 500,000,000 ريال
تاریخ ومدت قرارداد: 97/2/3 - 2 ماه
طراح: واحد نقشه برداری و طراحی شهرداری اقبالیه
نظارت: واحد عمرانی شهرداری اقبالیه
پیشرفت فیزیکی: 90 درصد
شرح: بررسی، طراحی، تخریب، اصلاح جدول گذاری، زیرسازی، لکه گیری
اجرای پروژه پارک سررشته خیابان چمران
فاز دوم:
مجری پروژه: در حال جذب پیمانکار
نوع قرارداد:در حال جذب پیمانکار
مبلغ قرارداد: از اعتبارات بازآفرینی (حدود 1,000,000,000 ريال )
تاریخ و مدت قرارداد:در حال جذب پیمانکار
طراح: خانم مهندس ذوالقدر
نظارت: واحد عمرانی و واحد طراحی ونقشه برداری شهرداری اقبالیه
مطابق طرح تفصیلی و بوجه مصوبه 97
پروژه مشارکتی خصوصی تسهیل گری
شورای اسلامی شهر و شهرداری اقبالیه با مشارکت شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین اقدام به اخذ اسناد مالکیت املاک و اراضی شهر اقبالیه نموده است که در همین راستا دفتر تسهیلگری نیز در محل شهرداری اقبالیه جهت خدمت رسانی به همشهریان عزیز مستقر گردیده است. برخی از اهداف این اقدام در ادامه اشاره می گردد. تسهیل در پیگیری امور مربوط به اخذ اسناد تک برگی مالکیتی املاک و اراضی
رفع مشکلات و اختلافات مالکیتی و ثبتی املاک و اراضی
تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیق و موثر در حوزه مدیریت شهری در راستای توسعه شهر
بستر سازی جهت طراحی پروژه های محرک توسعه در راستای ارتقای کیفیت محلات
ایجاد ارزش افزوده حاصل از اخذ اسناد مالکیتی املاک و اراضی برای پلاک های مورد نظر
امکان دریافت تسهیلات باز آفرینی و نوسازی پس از اخذ اسناد و پروانه احداث
فراهم نمودن شرایط اخذ تسهیلات و ضمانتنامه های بانکی
بهبود پاسخگویی ادارات و دستگاههای اجرایی به مالکین پس ار احراز مالکیت املاک و اراضی
جلوگیری از پرداخت هزینه های مضاعف در اثر رفت و آمدهای مکرر انفرادی
پیشبرد اقدامات اداری در کوتاهترین زمان ممکن بصورت تجمعی
آگاهی بخشی به شهروندان در راستای احقاق حقوق مالکیتی
زمینه سازی جهت افزایش مشارکت و احساس تعلق مردمی
ایمن سازی کیفیت ابنه جهت پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و طبیعی اعم از زلزله پس از بهره مندی تسهیلات تشویقی از طرف شهرداری و دولت با دریافت اسناد مالکیتی
اجرای اتصال رمپ و لوپ بلوار کشاورز به اتوبان
فاز 1 : سال 97
طراحی . تصویب نقشه ها توسط شورای ترافیک و مراجع ذی صلاح
پیشرفت کار: 90 درصد
فاز 2 : اجرای طرح سال 98
اجرای پروژه فرهنگی ورزشی پینت بال؛ فوتسال؛ والیبال ساحلی
نوع قرارداد مشارکتی با BOT بخش خصوصی
اعتبار مورد نیاز 100000000
آورده شهرداری : 35 درصد
آورده بخش خصوصی : 65 درصد

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است