اتمام عملیات اسکلت فلزی میدان ولایت توسط واحد عمرانی شهرداری