بازدید میدانی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار اقبالیه از معاینه فنی خودرو سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری