گزارش تصویری از عملیات پیاده رو سازی خیابان شهید چمران توسط واحد عمرانی شهرداری