گزارش تصویری از ادامه روند ایجاد و اصلاح سرعتگاهای سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل شهرداری