گزارش تصویری از استمرار عملیات آماده سازی و اجرای لکه گیری آسفالت در سطح شهر توسط واحد عمرانی شهرداری