اولین چمن مصنوعی زمین فوتبال در شهر اقبالیه احداث می شود.

Skip to content