جلسه شهردار اقبالیه با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین و هئیت همراه