گزارش تصویری از فضا سازی شهر به مناسبت فرارسیدن رحلت امام خمینی (ره) توسط شهرداری اقبالیه