جلسه پورقاسم سرپرست شهرداری،معاونت عمرانی و اداری مالی و مسئول مالی با سرمایه گذار جهت ساماندهی ، راه اندازی و تولید آسفالت با مشارکت سرمایه گذار

Skip to content