جلسه پورقاسم سرپرست شهرداری،معاونت عمرانی و اداری مالی و مسئول مالی با سرمایه گذار جهت ساماندهی ، راه اندازی و تولید آسفالت با مشارکت سرمایه گذار

راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از ادامه عملیات جدول گذاری زمین های عزیزی توسط واحد عمرانی شهرداری

در این جلسه مقرر گردید طرح پیشنهادی با مشاورین و کارشناسان بررسی و مطالعه گردد و در نهایت در صورت موافقت طرفین و مجوز شورای اسلامی شهر قرارداد فی مابین منعقد گردد.
✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است