عملکرد واحد خدمات شهری، شش ماهه اول 1402

ردیف شرح عملکرد 1 عملیات حفظ و نگهداری شامل : –          تنظیف ، رفت و روب پاکسازی و نگهداری به میزان 195811686متر مربع –          جمع آوری […]

عملکرد واحد خدمات شهری 1401

گزارش عملکرد واحد خدمات شهری شهرداری اقبالیه در سال 1401 ردیف نوع عملکرد  1 عملیات حفظ و نگهداری شامل: تنظیف ، رفت و روب پاکسازی و […]

عملکرد واحد خدمات شهری

Skip to content