پروژه اصلاح و ساخت میدان شهید شیری

مصلی شهر

پروژه زمین گل کوچک فوتسال(چمن مصنوعی)

پروژه زمین فوتبال گل بزرگ (چمن طبیعی)

میدان خروجی به سمت تاکستان(ولایت)

پروژه اجرای میدان خروجی به سمت تاکستان( میدان ولایت)

پروژه آماده سازی خیابان شهید ابوترابی

پروژه آماده سازی باغ عمران (فاز1)