مناقصه عمومی خرید بیمه نامه

شهرداری اقبالیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  645 /5/ش  مورخ  21/11/1398 و آگهی منتشره در روز نامه ثروت و روز نامه محلی صبح وطن   […]

تجدید مناقصه پیاده روسازی قدس و مدنی و میرزاکوچک خان

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه     موضوع مناقصه:پیاده رو سازی خیابان های مدنی ، قدس و میرزا کوچک خان شهر اقبالیه موضوع : مناقصه […]

مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه پیگیری کدرهگیری   موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه امکان دریافت اسناد مزایده تا آخر وقت اداری تاریخ […]

مناقصه عملیات حفظ و نگه داری فضای سبزشهر اقبالیه

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه پیگیری کدرهگیری امکان دریافت اسناد مزایده تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/02/14 می باشد.   1- موضوع مناقصه: اجرای عملیات […]

مناقصه خرید بیمه نامه

مناقصه عمومی شهرداری اقبالیه در نظردارد، به استناد مجوز شماره 5/819/ش مورخ 1397/11/06 و آگهی منتشره در روزنامه ولایت و روزنامه قدس نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های […]

باز آفرینی محله اکبر آباد و آزادگان

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز آفرینی فاز دوم خیابان امام رضا (ع)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]

باز پیرائی محلات (زیر سازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر و…….)

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه های شورای محترم اسلامی شهر اقبالیه  نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر اقبالیه از طریق […]