اجرای بوستان بهشت(سررشته داری) شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : اجرای بوستان بهشت(سررشته داری) شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست […]

اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه

موضوع مناقصه: اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست توسط شرکتهای واجد شرایط و دارای  […]

تجدید مناقصه آماده سازی معابر سطح شهر

موضوع مناقصه: آماده سازی معابر سطح شهر اقبالیه، مطابق نقشه های مصوب توسط شرکتهای واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 ابنیه موضوع تاریخ دریافت اسناد […]

تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

  موضوع تاریخ دریافت اسناد محل دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد زمان باز گشایی تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ازمورخ 99/04/31 تا 1399/05/06 سامانه […]

تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

شهرداری اقبالیه درنظردارد بر اساس مجوز شماره 141/5/ش مورخ 26/03/1399شورای اسلامی شهر اقبالیه رفت و روب وجمع آوری و حمل پسماند و … و سایر امورات […]

مناقصه آماده سازی زمینهای عزیزی و انتهای نیلوفرها و بعد پمپ بنزین

  موضوع مناقصه : آماده سازی معابر شهر اقبالیه(معابر زمینهای عزیزی ، انتهای نیلوفرها و بعد پمپ بنزین) مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی […]

مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

شهرداری اقبالیه درنظردارد بر اساس مجوز شماره 42/5/ش مورخ 10/02/1399شورای اسلامی شهر اقبالیه رفت و روب وجمع آوری و حمل پسماند و … و سایر امورات […]

تجدید مناقصه خرید بیمه نامه های شهرداری

-شهرداری اقبالیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  645 /5/ش  مورخ  1398/11/21 و آگهی منتشره در روز نامه سراسری و روز نامه محلی نسبت به […]