مزایده عمومی فروش ۱۷ قطعه زمین تجاری مسکونی

مناقصات و مزایدات برگزار شده سال 1401

لیست مزایدات  شماره مزایده تاریخ موضوع 402/5074 1402/04/11 فروش 8قطعه زمین مسکونی تجاری دراراضی باغ عمران 402/2842 1402/03/03 فروش 8قطعه زمین مسکونی تجاری دراراضی باغ عمران […]

فروش ده قطعه زمین باغ عمران با کاربری مسکونی در شهر اقبالیه

موضوع : مزایده عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مزایده: فروش ده قطعه زمین به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد. ردیف شماره قطعه […]

فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر اقبالیه

موضوع : مزایده عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.   ردیف شماره […]

مزایده فروش 13 قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر اقبالیه

شهرداری اقبالیه در نظر دارد 13قطعه زمین با کاربری تجاری به مزایده بگذارد. جزییات 13 قطعه به شرح زیر است: ردیف شماره قطعه مساحت (متر مربع) […]

تجدید مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی

فرم ثبت نام و دریافت اسناد تجدید مزایده شش قطعه زمین پیگیری کد ملی   1- موضوع مزایده: فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی  به […]

فروش 6 قطعه زمین با کار بری مسکونی در شهر اقبالیه

1- موضوع مزایده: فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی  به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد. ردیف شماره قطعه مساحت (متر مربع) سهم […]

مزایده اجاره سالن سرپوشیده

موضوع مزایده : اجاره سالن سرپوشیده بمدت یکسال شمسی   مساحت کاربری آدرس قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) […]
Skip to content