مناقصات و مزایدات برگزار شده سال 1401

لیست مزایدات  شماره مزایده تاریخ موضوع 402/5074 1402/04/11 فروش 8قطعه زمین مسکونی تجاری دراراضی باغ عمران 402/2842 1402/03/03 فروش 8قطعه زمین مسکونی تجاری دراراضی باغ عمران […]

اسناد مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه

شهرداری اقبالیه درنظردارد بر اساس مجوز شماره 145/5/ش مورخ 07/04/1400شورای اسلامی شهر اقبالیه رفت و روب وجمع آوری و حمل پسماند و … و سایر امورات […]

اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل […]

آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست […]

آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های […]

اصلاح پیاده رو ضلع غربی میدان شهید شیری شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : اصلاح پیاده رو ضلع غربی میدان شهید شیری شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل […]

آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست […]

آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های […]
Skip to content