اسناد مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه

شهرداری اقبالیه درنظردارد بر اساس مجوز شماره 145/5/ش مورخ 07/04/1400شورای اسلامی شهر اقبالیه رفت و روب وجمع آوری و حمل پسماند و … و سایر امورات […]

اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل […]

آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست […]

آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های […]

اصلاح پیاده رو ضلع غربی میدان شهید شیری شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : اصلاح پیاده رو ضلع غربی میدان شهید شیری شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل […]

آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست […]

آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : آماده سازی معابر اراضی باغ عمران شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های […]

خرید بیمه نامه

شهرداری اقبالیه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  51 /5/ش  مورخ  1400/02/12  نسبت به خرید بیمه نامه های مورد نیاز خود به شرح ذیل با […]