مناقصات و مزایدات

اسناد مزایده سه دستگاه خودرو شهرداری اقبالیه – مهر1398

     موضوع : فروش سه دستگاه خودروی مزدا دو کابین شهرداری اقبالیه ثبت نام و دریافت اسناد مزایده  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت […]

مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری شهر اقبالیه -مهر1398

موضوع : فروش یک قطعه زمین با کار بری تجاری در شهر اقبالیه  ثبت نام و دریافت اسناد مزایده  ردیف شماره قطعه مساحت متر مربع کاربری […]

مناقصه واگذاری امور خدمات شهری- شهریور1398

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه     موضوع مناقصه:واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه شهرداری اقبالیه درنظردارد بر اساس مجوز شماره 7/5/ش مورخ 19/01/1398 […]

بازسازی جداول معابر سطح شهر اقبالیه – شهریور 1398

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه     موضوع مناقصه:بازسازی جداول معابر سطح شهر اقبالیه موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای 1- موضوع مناقصه : […]

تجدید مناقصه پیاده روسازی قدس و مدنی و میرزاکوچک خان

ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه     موضوع مناقصه:پیاده رو سازی خیابان های مدنی ، قدس و میرزا کوچک خان شهر اقبالیه موضوع : مناقصه […]

ثبت‌نام در مزایده دو دستگاه خودرو (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده     موضوع مناقصه:فروش دو دستگاه خودروی سواری شهرداری اقبالیه  ردیف نوع خودرو رنگ تعداد واحد مدل قیمت پایه کل […]

ثبت‌نام در مزایده فروش شش قطعه زمین با قابلیت تجاری،خدماتی و مسکونی (خرداد 98)

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده موضوع مناقصه: فروش شش قطعه زمین با کار بری مسکونی  ردیف شماره قطعه مساحت کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – […]

ثبت نام در فراخوان مشارکت در سرمایه‌گذاری شهرخودرو

ثبت نام و دریافت اسناد فراخوان پیگیری کدرهگیری   امکان دریافت اسناد فراخوان تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/03/21 می باشد.   شهرداري اقباليه در نظر […]