آغاز عملیات و اجرای مانور طرح زمستانی
فراخوان اولین دوره نقاشی دیواری شهر اقبالیه

    

پروژه شهرخودرو با هدف ساماندهي واحدهاي نمايشگاهي اتومبیل درشهر اقباليه تعريف شده است  . سايت پروژه در ضلع شمالي مسير ارتباطي قزوين / اقباليه و در ورودي شرقي شهر در كناره شرقي جايگاه پمپ بنزين جانمايی گرديده که  مساحت تقريبی زمين  درحدود 18193متر مربع  ميباشد. زيربناي پروژه درحدود 12153مترمربع با كاربري پايه تجاري) طبقه همكف براي نمايش خودرو و بالكن نيم طبقه براي مذاكره و فروش) و نيز كاربريهاي اداري و خدماتي نظير دفتر اسناد رسمي، پليس 10+ ، رستوران، نمازخانه، سرويسهاي بهداشتي، ، طراحي شده .71 واحد پاركينگ هم در محوطه باز مجموعه طراحي شده است (پاركينگهاي مذكور غيراز ظرفيت واحدهاي تجاري براي نمايش و فروش خودرو می باشد ) . هزینه اوليه اجراي پروژه مطابق نقشه هاي اجرايي و براساس فهرست بهاي سال 98 تقريبا معادل 190/678/022/267ریال   (دویست شصت هفت ملیارد و بیست دو میلیون و شصدهفتادو هشت هزار ویک صدونود ریال ريال) برآورد می شود.

 

 

جدول زير شرح مختصري از پروژه را درقالب عدد و رقم بيان ميكند:

 

متراژ زمين (متر مربع) زيربناي تجاري (متر مربع) زيربناي اداري (متر مربع) زيربناي خدماتي (متر مربع) سطح اشغال (متر مربع) زيربناي كل (متر مربع) تراكم ساختماني (درصد) برآورد اوليه اجرا (ریال)
18193 11598 350 205 8457 12153 120 190/678/022/267

 

 

آورده سرمایه گذار آورده شهرداری ارزش کل (میلیون ریال) شرح سرمایه گذاری ردیف
ارزش(میلیون ریال) درصد ارزش(میلیون ریال) درصد
000/0000/000/180 100 000/000/000/180 زمین 1
190/678/022/267 100 190/678/022/267 ساخت ابنیه و محوطه 2
950/248/166/47 100 950/248/166/47 عوارض پروانه 3
000/000/800 100 000/000/800 هزینه طراحی 4
190/678/022/267   950/248/966/227   140/927/988/494 جمع کل
55% 45% 100% درصد سهم

 

 

امکان ثبت دیدگاه بسته شده است

Skip to content