عملکرد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها (مشاغل مزاحم شهری)، شش ماهه اول 1402

ردیف صدور اخطار رفع مزاحمت شغلی تعداد پرونده قابل طرح در کمیسیون تعداد جلسات برگزار شده اخذ رای پلمپ  رفع پلمپ بدلیل ارائه استعلام ومدارک پلمپ […]

عملکرد واحد درآمد، شش ماهه اول 1402

ردیف ماه های سال 1402 مبلغ نقدی مبلغ دریافت چک مبلغ وصول چک جمع کل ماه 1 فروردین 18.537.464.172 2.843.654.659 4.668.983.322 26.050.102.153 2 اردیبهشت 14.146.934.651 1.332.335.000 […]

عملکرد واحد درآمد در سال 1401

عنوان ماه در سال 1401  مبلغ نقدی  مبلغ دریافت چک  جمع کل فروردین            5,030,920,398           2,717,799,955             7,748,720,353 اردیبهشت            8,067,758,212           1,316,614,750             9,384,372,962 […]
Skip to content