عملکرد واحد عمرانی، شش ماه اول 1402

ردیف نام  پروژه پیمانکار شماره قررداد تاریخ قرارداد مدت پیمان مبلغ قرارداد (ریال) پیشرفت فیزیکی مبلغ کارکرد (ریال) 1 جمع آوری زباله های سایت پسماند اجاره […]

عملکرد واحد عمرانی در سال 1401

گزارش عملکرد واحد عمرانی در شش ماهه اول سال 1397

Skip to content