اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه

آماده سازی خیابان ابوترابی شهر اقبالیه
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر اقبالیه

موضوع : مناقصه عمومی یک  مرحله ای

1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه مطابق نقشه های مصوب شامل دیتایل های اجرائی پیوست توسط شرکتهای واجد شرایط و دارای  حداقل رتبه 5  ابنیه یا راه و اشخاص حقیقی دارای حد اقل رتبه 3 راه و ترابری

2 –  محل اجراي كار : استان قزوین- شهر اقبالیه

3- مبلغ برآورد به ريال : برآورد اجرای کار 2.703.779.986  ريال بوده که بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 99 سال  برآورد گرديده است.

4- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت پیمانکاران سه ماه می باشد .

بر اساس ماده 18آیین نامه مالی شهرداریها (25 درصد پیمان)شهرداری می تواند حداکثر نسبت  به افزایش یا کاهش 25% موضوع پیمان اقدام نماید  .

5- مدت اجراي كار : مدت اجرای کار از زمان تحویل صورتجلسه تحویل  زمین  8  ماه  تقويم شمسي می‌باشد .

6- كارفرما :  شهرداری اقبالیه

7- دستگاه مناقصه گزار : شهرداری اقبالیه

8- مبلغ تضمين شركت در مناقصه  135.188.999  ریال می باشدكه بايد به يكي از صورت­های مشروحه زير، در پاكت جداگانه (پاکت الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.

الف– ارایه رسيد بانكي واريز وجه نقد مزبور به حساب شماره 0106395281003 سيبا بانك ملي شعبه شهراقبالیه (حساب سپرده ).

ب- ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما.

ج- ضمانتنامه­های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند .

د- فرم تأیید شده مطالبات بجای ضمانت نامه پیمانکاران دارای قرارداد با شهرداری اقبالیه

مدت اعتبار تضمين­هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

9- اسناد و مدارک شرکت در مناقصه شامل: تصاویر اساسنامه و گواهی ثبت شرکت همراه با آگهی روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی و مدارک مربوط به پروانه اشتغال یا درجه یا رتبه شرکت از مراجع ذیصلاح و ارایه گواهی تأیید صلاحیت از سازمان بر نامه و بودجه و گواهی ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی و کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و رزومه یا سوابق کاری شرکت کننده وامضای شرایط عمومی و خصوصی پیمان مناقصه و فرم تکمیل شده تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir .

10- کلیه مدارک ارسالی باید کپی برابر اصل باشد.

11- مهر و امضاء تمام صفحات فرم نمونه واسناد شرکت در مناقصه وکلیه ضمائم مربوطه الزامی می باشد.

12- چنانچه پاکت سپرده شرکت در مناقصه شرکت کننده (پاکت الف ) ،(ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حساب جاری مذکور) تکمیل نباشد کمیسیون پیشنهاد شرکت کننده را مردود اعلام می نمایید.

13- فرم پشنهاد قیمت شرکت کننده باید با اعداد و حروف خوانا نوشته شده ودارای امضاء افراد ذیصلاح و مهر شرکت باشد .(جداول و ضرایب پیشنهادی برای هر فصل بطور کامل تکمیل گردد)

14- اسناد مناقصه ، از تاريخ 1400/03/17 تا 1400/03/27 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir قابل در یافت می باشد

15- پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir ارائه گردد.

16-آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت 14 مورخه 1400/04/08   ميباشد.

17- پیشنهادهای واصله در ساعت 10 مورخ 1400/04/09 در کمیسیون مناقصه گشوده و خوانده می شود.

18- هزینه آگهی مناقصه ( هرچند نوبت )، برابر نظر مناقصه گزار بعهده برنده مناقصه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *

Skip to content