فروش ده قطعه زمین باغ عمران با کاربری مسکونی در شهر اقبالیه

فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر اقبالیه
اسناد مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ، شهرداری اقبالیه

موضوع : مزایده عمومی یک  مرحله ای

1- موضوع مزایده: فروش ده قطعه زمین به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.

ردیف شماره قطعه مساحت

(متر مربع)

کاربری قیمت پایه کل کارشناسی ( ریال) پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 1789 200 مسکونی 3.550.000.000 177.500.000
2 1790 200 مسکونی 3.550.000.000 177.500.000
3 1791 200 مسکونی 3.550.000.000 177.500.000
4 1792 200 مسکونی 3.550.000.000 177.500.000
5 1793 200 مسکونی 3.550.000.000 177.500.000
6 1804 200 مسکونی 3.450.000.000 172.500.000
7 1805 200 مسکونی 3.450.000.000 172.500.000
8 1806 200 مسکونی 3.450.000.000 172.500.000
9 1807 200 مسکونی 3.450.000.000 172.500.000
10 1808 200 مسکونی 3.450.000.000 172.500.000

2 – فروشنده :  شهرداری اقبالیه

3– دستگاه مزایده گزار : شهرداری اقبالیه

4– مبلغ تضمين شركت در مزایده : واریزحداقل 5% مبلغ کل پایه می باشد كه بايد به يكي از صورت‌های مشروحه زير، در پاكت جداگانه و در بسته به دستگاه مزایده گزار(دبیرخانه شهرداری) تسليم شود.

الف ارایه رسيد بانكي واريز وجه نقد مزبور به حساب شماره  0106395281003  سيبا بانك ملي شعبه شهراقبالیه(حساب سپرده )

ب- ضمانتنامه بانكي بنفع فروشنده

ج- ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوزلازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديدباشد .

5اسناد مزایده ، از تاريخ  1400/03/22 تا مورخ 1400/03/31 به فروش ميرسد.

6– نشاني محل فروش اسناد مزایده  : سامانه تدارکات دولت الکترونیک(سامانه ستاد) www.setadiran.ir.

 7– قيمت اسناد مزایده 300.000  ريال است که باید به حساب شماره 100829045615 نزد بانک شهر شعبه طالقانی قزوین  به نام شهرداری اقبالیه واریز نمایند .

8– آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت  14 مورخه 1400/04/12 ميباشد.

9– نشاني محل تسليم پيشنهادها :   سامانه تدارکات دولت الکترونیک(سامانه ستاد)

10– تمام اسناد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد  و در سامانه ستاد ثبت گردد.

11– به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر تسلیم ميشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12– پيشنهادهاي واصله درساعت 12 مورخ  1400/04/13 در كميسيون مزایده گشوده و خوانده ميشود.

13– برندگان اوّل و دوّم وسوم مزایده هرگاه حاضر به خرید زمین نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد گردید (بر اساس ماده پنج ،بند 3 آیین نامه مالی وقوانین شهرداريها).

14– هرگاه در جریان مزایده، اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگانی به زیان مزایده گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران با هم تباني و یا مصالحه كرده اند، مزایده لغو خواهد شد و مزایده گزارگزارش امر را با درج نام پيشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشته اند، برای اقدام قانونی، به مراجع ذیصلاح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال خواهد کرد.

15- هزینه آگهی مزایده (هر چند نوبت ) و کارشناسی و هزینه های مربوط به نقل و انتقال برعهده برنده مزایده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *

Skip to content