فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر اقبالیه

اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه
فروش ده قطعه زمین باغ عمران با کاربری مسکونی در شهر اقبالیه

موضوع : مزایده عمومی یک  مرحله ای

1- موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.

 

ردیف شماره قطعه مساحت

(متر مربع)

کاربری قیمت پایه کل کارشناسی ( ریال) پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 131 263.10 مسکونی با قابلیت تجاری -خدماتی 16.838.400.000 841.920.000

 

2 – فروشنده :  شهرداری اقبالیه

3– دستگاه مزایده گزار : شهرداری اقبالیه

4– مبلغ تضمين شركت در مزایده : واریزحداقل 5% مبلغ کل پایه می باشد كه بايد به يكي از صورت‌های مشروحه زير، در پاكت جداگانه و در بسته به دستگاه مزایده گزار(دبیرخانه شهرداری) تسليم شود.

الف ارایه رسيد بانكي واريز وجه نقد مزبور به حساب شماره  0106395281003  سيبا بانك ملي شعبه شهراقبالیه(حساب سپرده )

ب- ضمانتنامه بانكي بنفع فروشنده

ج- ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوزلازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديدباشد .

5اسناد مزایده ، از تاريخ  1400/03/22 تا مورخ 1400/03/31 به فروش ميرسد.

6– نشاني محل فروش اسناد مزایده  : سامانه تدارکات دولت الکترونیک(سامانه ستاد) www.setadiran.ir.

 7– قيمت اسناد مزایده 300.000  ريال است که باید به حساب شماره 100829045615 نزد بانک شهر شعبه طالقانی قزوین  به نام شهرداری اقبالیه واریز نمایند .

8– آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت  11 مورخه 1400/04/12 ميباشد.

9– نشاني محل تسليم پيشنهادها :   سامانه تدارکات دولت الکترونیک(سامانه ستاد)

10– تمام اسناد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد  و همراه بااسناددر سامانه ستاد ثبت گردد.

11– به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر تسلیم ميشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12– پيشنهادهاي واصله درساعت 13 مورخ  1400/04/13 در كميسيون مزایده گشوده و خوانده ميشود.

13– برندگان اوّل و دوّم وسوم مزایده هرگاه حاضر به خرید زمین نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد گردید (بر اساس ماده پنج ،بند 3 آیین نامه مالی وقوانین شهرداريها).

14– هرگاه در جریان مزایده، اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگانی به زیان مزایده گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران با هم تباني و یا مصالحه كرده اند، مزایده لغو خواهد شد و مزایده گزار ، گزارش امر را با درج نام پيشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشته اند، برای اقدام قانونی، به مراجع ذیصلاح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال خواهد کرد.

15- هزینه آگهی مزایده (هر چند نوبت ) و کارشناسی و هزینه های مربوط به نقل و انتقال برعهده برنده مزایده می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *

Skip to content