مزایده فروش 24 قطعه زمین شهرداری اقبالیه خرداد 1399

مناقصه آماده سازی زمینهای عزیزی و انتهای نیلوفرها و بعد پمپ بنزین
تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری

موضوع مزایده: فروش بیست و چهار  قطعه زمین

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده 

موضوع تاریخ دریافت اسناد محل دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد زمان باز گشایی
1- مزایده فروش 24 قطعه زمین از 99/03/31

تا 99/04/05

امور قراردادهاو یا پرتال شهرداری 99/04/15

ساعت 14

99/04/16

ساعت 13

 

زمین ها به شرح جدول ذیل می باشد.

 

ردیف شماره قطعه مساحت

(متر مربع)

سهم شهرداری

(متر مربع)

کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 146 200 100 مسکونی 1.500.000.000 75.000.000
2 147 200 50 مسکونی 750.000.000 37.500.000
3 148 200 15/50 مسکونی 752.250.000 37.612.500
4 306 230 115 مسکونی 2.300.000.000 115.000.000
5 485 180 1/58 مسکونی 813.400.000 40.670.000
6 545 230 170 مسکونی 3.400.000.000 170.000.000
7 562 230 115 مسکونی 2.300.000.000 115.000.000
8 572 411 84 مسکونی 2.016.000.000 100.800.000
9 639 5/298 5/37 مسکونی 450.000.000 22.500.000
10 713 48/170 14/18 مسکونی 181.400.000 9.070.000
11 719 21/236 77/93 مسکونی 937.700.000 46.885.000
12 956 360 89 مسکونی 1.424.000.000 71.200.000
13 977 360 56/55 مسکونی 888.960.000 44.448.000
14 1019 15/341 59/74 مسکونی 1.193.440.000 59.672.000
15 1076 230 5/57 مسکونی 1.265.000.000 63.250.000
16 1081 319 45 مسکونی 900.000.000 45.000.000
17 1425 230 115 مسکونی 2.530.000.000 126.500.000
18 1438 230 115 مسکونی 2.300.000.000 115.000.000
19 1490 230 113 مسکونی 2.260.000.000 113.000.000
20 1495 230 84/46 مسکونی 936.800.000 46.840.000
21 1670 248 06/85 مسکونی 850.600.000 42.530.000
22 1682 248 35/82 مسکونی 823.500.000 41.175.000
23 258 122 مسکونی 2.318.000.000 115.900.000
24 15 110 صنعتی 3.520.000.000 176.000.000

ثبت نام و دریافت اسناد مزایده 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *