تجدید مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی

فروش 6 قطعه زمین با کار بری مسکونی در شهر اقبالیه
اجرای بوستان بهشت(سررشته داری) شهر اقبالیه

فرم ثبت نام و دریافت اسناد تجدید مزایده شش قطعه زمین

پیگیری کد ملی

 

1- موضوع مزایده: فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی  به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.

ردیف شماره قطعه مساحت

(متر مربع)

سهم شهرداری

(متر مربع)

کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 713 170.48 18.14 مسکونی 217.680.000 10.884.000
2 719 236.21 93.77 مسکونی 1.125.240.000 56.262.000
3 977 360 55.56 مسکونی 1.166.760.000 58.338.000
4 1019 341.15 74.59 مسکونی 1.566.390.000 78.319.500
5 213 212.30 مسکونی 10.190.400.000 509.520.000
6 214 212.30 مسکونی 10.190.400.000 509.520.000

 

2 – فروشنده :  شهرداری اقبالیه

3– دستگاه مزایده گزار : شهرداری اقبالیه

4– مبلغ تضمين شركت در مزایده واریزحداقل 5% مبلغ کل پایه برای هر قطعه زمین می باشد كه بايد به يكي از صورت‌های مشروحه زير، همراه با اسناد مزایده در پاكت الف به دستگاه مزایده گزار تسليم شود.

الف ارایه رسيد بانكي واريز وجه نقد مزبور به حساب شماره  0106395281003  سيبا بانك ملي شعبه شهراقبالیه(حساب سپرده )

ب- ضمانتنامه بانكي بنفع فروشنده

ج- ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوزلازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديدباشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي نيز بايستي طبق فرمهاي مورد قبول دستگاه مزایده گزار تهيه و تسليم گردند.

5اسناد مزایده در ساعتهاي اداري روزهای غیر تعطیل، از تاريخ1399/08/19 تا مورخ 1399/08/26 به فروش ميرسد.

6– نشاني محل فروش اسناد مزایده  : پرتال شهرداری اقبالیه به نشانی www.eghbalieh.ir

8– آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت  14 مورخه 1399/09/08 ميباشد.

9– نشاني محل تسليم پيشنهادها :   شهرداری اقبالیه واحد دبيرخانه  

10– به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر تسلیم ميشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11– پيشنهادهاي واصله درساعت 12مورخ  1399/09/09 در كميسيون مزایده گشوده و خوانده ميشود.

پیگیری کد ملی

فرم ثبت نام و دریافت اسناد تجدید مزایده شش قطعه زمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *