– نصب و تجهيز واحدهاي شهرداري به سيستم رايانه

 

– بازسازي و استفاده از دستگاههاي قديمي

 

– رفع اشكال و آموزشهاي مورد نياز واحدهاي شهرداري

 

– تنظيم قرارداد سيستم مكاتبات اداري براي دبيرخانه

 

– اجراي اتوماسيون اداري

 

– تهيه لوازمات جانبي رايانه

 

– نصب شبكه محلي در واحد رايانه

 

– تهيه CD تخصصي رايانه

 

– بررسي پيش نويس قراردادهاي خريد نرم افزارها

 

– تحقيق در جهت به روز كردن اطلاعات