•  نصب و تجهيز واحدهاي شهرداري به سيستم رايانه

 

  •  بازسازي و استفاده از دستگاههاي قديمي

 

  •  رفع اشكال و آموزشهاي مورد نياز واحدهاي شهرداري

 

  • تنظيم قرارداد سيستم مكاتبات اداري براي دبيرخانه

 

  • اجراي اتوماسيون اداري

 

  • تهيه لوازمات جانبي رايانه

 

  •  نصب شبكه محلي در واحد رايانه

 

  •  تهيه CD تخصصي رايانه

 

  •  بررسي پيش نويس قراردادهاي خريد نرم افزارها

 

  •  تحقيق در جهت به روز كردن اطلاعات