شرح وظایف اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

 • برنامه ریزی ، نظارت و اتخاذ تدابیر بمنظور بهسازی عملیات آتش نشانی و خدمات ایمنی سازمان
 • تدوین دستورالعمل ها و نظارت و کنترل کیفیت ابنیه و تجهیزات بخش عملیات سازمان
 • برنامه ریزی ، نظارت و آموزش شهروندان بمنظور پیشگیری و کاهش حوادث و آسیب های مرتبط با آن
 • برنامه ریزی ، نظارت و اجرای برنامه آموزشی برای پرسنل بخش عملیاتسازمان بمنظور افزایش سطح آمادگی آنها برای مقابله با حوادث
 • تهیه و اجرای طرح های موضعی جهت ارتقاء ایمنی بافت های ناکارآمد ، تاریخی ، بازار و نظایر آنها
 • ایجاد سامانه اطلاعات ، مستندسازی ، پایش و ارزیابی حوادث و حریق ، توان عملیاتی ، خطرپذیری شهر در برابر حریق وحوادث
 • نظارت بر ایمنی اماکن ، ساختمانها و مستحدثات شهر دربرابر حریق درمراحل ساخت و بهر برداری
 • برنامه ریزی ، اتخاذ تدابیر و اقدام بموقع برای حفظ شهر از خطر حریق و حوادث
 • برنامه ریزی ، اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مدیریت بحران با هماهنگی معاونت خدمات شهری
 • انجام عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق درسطح شهر
 • پایش و ارزیابی حوادث و حریق ، توان عملیاتی ، خطر پذیری شهر در برابر حریق و حوادث
 • نظارت برحسن انجام وظایف ، دستورالعمل ها و آمادگی ایستگاه های آتش نشانی برای اقدام سریع و بموقع
 • کنترل تجهیزات و ماشین آلات عملیات بر اساس دستورالعمل ها و استانداردها
Skip to content