شرح وظایف اداره حقوقی و املاک

 • بررسی حقوقی کلیه قراردادهای شهرداری واظهارنظرحقوقی درخصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط وموازین قانونی وعنداللزوم حک واصلاح آنها
 • پاسخگویی به سوالات و استعلامات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی درموراد ارجاعی
 • پیگیری وتنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حق شهرداری در مراجع مذکور
 • نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف درشهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری
 • طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری درمراجع قضایی و غیرقضایی
 • تنقیح و بروز رسانی ضوابط و مقررات مرتبط با فعالیت واحدها و سازمانهای وابسته به شهرداری
 • ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا درمسیر طرح های مورد نظر شهرداری قرار می گیرد
 • بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری ، اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هرطرح
 • برنامه ریزی و نظارت بمنظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری
 • انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتراسناد رسمی
 • ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری
 • ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری دردفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک
 • بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی
 • تفکیک اراضی اختصاص شهرداری با اخذ مجوز تغییرکاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری
 • ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها
 • ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری
Skip to content