شرح وظایف اداره حراست

 • انجام امورمربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات ، تأسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی
 • تهیه و ابلاغ دستورالعملهای حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
 • انجام امورمربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعملها و روش های تعیین شده از مراجع ذیصلاح
 • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراست شهرداری و تهیه گزارش مورد لزوم
 • حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
 • انجام کلیه امورمحرمانه مربوط به تلکس ، فاکس و بی سیم شهرداری و واحدهای تابعه شهرداری
 • مطالعه و بررسی مسائل حفاظتی و امنیتی در حوزه مأموریت محوله و ارائه پیشنهادها و طرح های لازم بمنظور تأمین و برقراری سیستم مناسب درزمینه حراست از پرسنل ، اسناد و مدارک ، اماکن و تأسیسات شهرداری
 • جمع بندی ، طبقه بندی و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به تهدیدها و خطرهای احتمالی و ارائه گزارش آن به مقام مافوق
 • مطالعه و تهیه روش ها و دستورالعملهای آموزشی ضروری برای کارکنان واحد متبوع به منظور رعایت مسائل حفاظتی و ایجاد آمادگی برای مقابله با حوادث و اتفاقات غیرمترقبه امنیتی
 • تعویض بموقع مفاتیح رمز و انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از افشای اطلاعات و اخبار طبقه بندی شده
 • پیگیری امور مربوط به صدور کارت شناسایی و تردد برای کارکنان
 • بررسی و ارائه طرح ها و پیشنهادهای عملی مناسب جهت حفاظت و نگهداری پرونده ها و اسناد طبقه بندی شده براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه
 • پیگیری و نظارت بر امور خرید ، نصب ، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات حفاظتی و امنیتی درشهرداری
Skip to content