شرح وظایف اداره مالی وذیحسابی

 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها
 • احصاء و بروزرسانی حسابداری قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات شهرداری جهت ارزیابی عملکرد وتصمیم گیریهای مدیریتی
 • نظارت برانجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها
 • تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف دربرنامه مذکور
 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی وتأیید آنها
 • اقدامات لازم بمنظورنگهداری حسابها و هزینه و نظارت درممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امورمالی وحسابداری آنها
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری
 • اقدام درانجام تعهدات مالی درحدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی
 • تأمین کالا و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه شهرداری
 • اقدام درکنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
 • برنامه ریزی بمنظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدهای شهرداری
 • نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا
 • نظارت برجذب بهینه اعتبارات درطرحهای مصوب
 • طراحی و اجرای مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین طرح ها ، برنامه ها و اهداف کلی برنامه های چشم انداز توسعه
 • نظارت بر حسن اجرای صحیح دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به بودجه درکلیه واحدهای مربوطه
 • برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیتهای مختلف
Skip to content