• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

 • نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين لايروبي مسيل ها و كانال هاي واقع در محدوده شهر.

 

 • نظارت بر برف روبي و بارندگي و مراقبت در پاك بودن مسيلها و اقدامات لازم و پيشگيرانه براي جلوگيري از جريان سيلاب ها در معابر عمومي و مساكن در محدوده شهر.

 

 • نظارت بر نگهداري و تعمير پل ها، جداول، روفوژهاي وسط و ساختمانهاي متعلق به شهر.

 

 • همكاري با واحدهاي ذيربط در امحاء حشرات و حيوانات موذي و ولگرد.

 

 • توسعه و گسترش فضاي سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي.

 

 • نظارت بر حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود شامل ميادين، رفوژها، پاركهاي محلي، اشجار و معابر عمومي

 

 • نظارت بر نگهداري آسفالت معابر و اماكن عمومي و پيگيري انجام لكه گيري آسفالت معابر و اماكن عمومي در محدوده شهر.

 

 • جلوگيري از كار اماكن آلاينده و خلاف بهداشت با هماهنگي و مشاركت ديگر ادارات و سازمان هاي ذي ربط.

 

 • جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم، تكدي گري و جمع آوري آنها.

 

 • نظارت بر اجراي كليه اقدامات در خصوص زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در چارچوب طرح هاي مصوب شهرداري.

 

 • برنامه ريزي در خصوص استفاده از ظرفيت هاي بالقوه منطقه در امور خدمات شهري.

 

 • برنامه ريزي جهت جذب بودجه هاي پيش بيني شده پروژه هاي زيباسازي محدوده شهر.

 

 • مشارکت در تهيه كليه طرح هاي مرتبط با محيط شهري با ديگر ادارات و سازمانهاي ذي ربط.

 

 • تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت پروژه هاي خدمات شهري و اعلام آن به مقام مافوق.

 

 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
Skip to content