شرح وظایف مشاور

1. ارائه شيوه‌هاي جديد جهت بهبود بخشیدن به روش تحقق اهداف به منظور تأمين حسن انجام برنامه‌ها .
2. پيگيري و ابتكار در تهيه و ارائه طرحهاي جديد و به منظور جلوگيري از بروز مشكلات.
3. بررسي و ارائه نظرات مشورتي درباره برنامه‌هاي سازمان برحسب ارجاع مقام مافوق برابر با مقررات.
4. اظهار نظر در مورد تنظيم طرحها و يا تدوين و يا تغيير آئين‌نامه هاي مقررات مربوط.
5. مطالعه و تحقيق در مورد علل بروز مشكلات و تعيين و تشخيص نقاط ضعف مجموعه و ارائه پيشنهادات و نظرات اصلاحي.
6. انجام مأموريتهاي مختلف برحسب ارجاع مقام مافوق و تهيه گزارشات لازم از مأموريتها.
7. انجام بعضي از وظايف ستادي و يا اجرايي كه از طرف مقام مافوق تعيين مي‌شود.
8. شركت در برخي سيمنارها، كنفرانسها و … به نمايندگي از طرف مقام مافوق.
9. تهيه گزارشها و متن سخنراني‌هاي مورد نياز مقام مافوق.
10. انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق.

Skip to content