• تهیه نقشه های طرح های عمرانی ، سازه و تأسیسات مورد نیاز شهر درچارچوب سیاستها و برنامه های مدیریت عالی شهرداری
 • برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به بهسازی ، تعمیر ونگهداری زیر ساخت های شهری
 • بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی
 • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری
 • بررسی ، ارزیابی و تعیین مجری طرح های عمرانی مناطق تابعه شهرداری
 • نظارت بر تهیه طرح های مربوط به امورفنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط
 • نظارت بر تهیه طرح های مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها
 • مطالعه و بررسی زیرساختهای عمرانی در وضع موجود و تهیه شناسنامه فنی براین اساس
 • تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل های مربوط به بهسازی ، تعمیر ونگهداری زیرساخت های شهری
 • رسیدگی و پاسخگویی به درخواست حفاری ها درسطح شهر
 • مدیریت و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی شهرداری
 • نظارت بر نگهداری ونوسازی و مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری
 • تدوین برنامه زمان بندی پروژه ها و نظارت آنها براساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط
 • برنامه ریزی و هماهنگی درکمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیرو نگهداری از پروژه های عمرانی
 • نظارت بر اجرای طرح های خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری
 • نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها
 • برنامه ریزی و مدیریت پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب
 • نظارت بر مدیریت اجرای طرح های عمرانی مناطق و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 • نظارت بر اجرای طرح ها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امورامانی و عمرانی
Skip to content