• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 

  • نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده شهر.

 

  • نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده شهر.

 

  • نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .

 

  • بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .

 

  • پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده شهر.

 

  • اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده شهر.

 

  • نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده شهر.

 

  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
Skip to content