شرح وظایف معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی

  • سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظور توسعه درآمد ، منابع مالی وبهره برداری اقتصادی از املاک شهرداری
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی شهرداری
  • نظارت بر وصول درآمد
  • نظارت برکلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
  • نظارت بر تأمین امکانات و حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری
  • تأمین و ارائه خدمات پشتیبانی شهرداری
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی بمنظور توسعه مدیریت ، بهره وری و سرمایه انسانی شهرداری
  • نظارت برحسن اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی
  • تبیین راهبردها ، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری
  • برنامه ریزی بمنظور جذب ، نگهداری ، بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری
Skip to content