•  وصول عوارض مطابق قانون از طريق سازمانهاي دولتي و ساير مؤسسات در وجه شهرداري

 

  •  وصول درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري

 

  •  وصول درآمد حاصل از عوارض هتلها ، دكه هاي شهرداري با توجه به دستورالعمل هاي صادره

 

  •  وصول درآمد حاصل ازچاپ اوراق بهادار نظير عوارض مسافرين ، باربريها ، نمايشگاهها وساير عوارض مشابه

 

  • وصول درآمد حاصل ازعوارض اماكن عمومي و اصناف و پيشه وران و امثالهم

 

  •  وصول درآمد حاصل ازعوارض اتومبيلها و ساير وسايط نقليه

 

  •  وصول درآمد حاصل ازكميسيونهاي 100 ، 77 ، تجديد نظر شهرداري

 

  •  وصول درآمد حاصل ازعوارض صدور پروانه ساختمان

 

  • وصول درآمد حاصل ازعوارض معاملات شهروندان ، نظير (خريد و فروش املاك و اراضي )
Skip to content