واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

وظایف واحد امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری

1-تهیه بسته حاوی طرحها و پروژه های مورد سرمایه گذاری همراه با اطلاعات جامع و کلی اقتصادی و فنی برای ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و اطلاع رسانی برای جذب سرمایه گذار .

2- اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و رفع موانع اداری برای تسریع در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی

3-ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری و پیشنهاد اعطای تسهیلات و امکانات کافی از طرف شهرداری .

4-فراهم آوردن شرایط برابر برای ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری .

5-ابلاغ مصوبات هیات عالی و پیگیری نحوه اجرای آنها .

6- تهیه گزارش جامع و ماهانه از روند امور سرمایه گذاری جهت ارائه به کمیسیون و هیات عالی .

7- انجام تبلیغات برای جلب سرمایه گذاران و معرفی طرحها .

8- انجام اقداماتي به منظور ترويج فرهنگ تكريم واحترام به سرمايه گذاران وكارآفرينان اجتماعي وخصوصي در چهارچوب مجموعه مديريت كاركنان شهرداري وشوراي اسلامي شهر اقبالیه

9- تحقيق وتوسعه هرچه بيشتر در خصوص شناسايي فرصت ها ،امكانات وظرفيت هاي شهرداري اقبالیه  به منظور سرمايه گذاري مشاركتي ومردمي

10- برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري مشاركتي واشتغال زايي

11- ارتقاء كيفيت وجذابيت پروژه ها وطرح  های پيشنهادي براي سرمايه گذاري مشاركتي ومردمي

Skip to content