شرح وظايف امـور بانـوان

 •   برنامه‌ریزی جهت استفاده و بهره‌برداری زنان از امکانات و تسهیلات مختلف آموزشی، هنری، تفریحی و … در سطح شهرستان
 •  هماهنگی با رؤ سای ادارات، سازمان ها، و ارگان‌ها و ایجاد زمینه لازم برای بالا بردن سطح دانش و تخصص زنان شاغل در ادارات به منظور رشد و اعتلای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی زنان و فراهم آوردن زمینه تصدی شاغل مدیریتی و سرپرستی زنان.
 •  تهیه و تدوین طرح‌هایی در جهت مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و سازماندهی آنان.
 •  برگزاری جلسات مشاوره با رؤسای ادارات، سازمان‌ها، و نهادهای مختلف موجود در سطح شهرستان به منظور تبادل نظر و جلب مشارکت آنان در جهت تقویت امور مربوط به زنان و حل مشکلات موجود.
 •  ایجاد هماهنگی بین واحدهای امور بانوان ادارات شهرستان و هماهنگی با دفتر امور بانوان استانداری در خصوص امور محوله.
 •  بررسی مشکلات اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و ارائه گزارش‌های مربوطه.
 •  جمع‌آوری اطلاعات جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات مربوط به بانوان که جنبه‌های خاص یا ویژه استان را دارد.
 •  شرکت در جلسات و سمینارها.
 •  شناسایی مسائل، مشکلات و معضلات بانوان و جوانان شهرستان.
 •  برنامه‌ریزی برای رفع مسائل و مشکلات بانوان و جوانان شهرستان جهت طرح در کار گروه.
 •  برنامه‌ریزی برای تقویت مشارکت همه‌جانبۀ زنان و جوانان شهرستان در برنامۀ اجرائی.
 •  پیشنهاد برنامه‌های توسعۀ مشارکت زنان و جوانان.
Skip to content