• تنظیم و هماهنگی برنامه ها ، ملاقات ، ارتباطات و جلسات شهردار
 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور
 • تنظیم ، نگهداری وارائه پرونده ها ، گزارشات ، نشریات و نامه هایی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید واعاده آنها به مراجع ذیربط
 • پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار
 • بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی ، مشاوره و تصمیم سازی برای شهردار درخصوص موضوعات ارجاعی و مکاتباتی که با امضاء شهردارصادرمی شود
 • نظارت برحفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق اسناد ومدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات واشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
 • ارائه پیشنهاد درخصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر
 • ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن
 • تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر
 • درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده درجلسات شورای شهردردفترخاص
 • حفظ ونگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
 • انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت درجلسات شورای شهر دراجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور
 • پیگیری اموراداری ومالی ، خدمات پشتیبانی ، بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر
 • بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی ، مشاوره و تصمیم سازی درخصوص لوایح و موضوعات مطروحه درشورای شهر
 • نظارت بر حسن انجام امورمختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاکارد و آگهی درخصوص فعالیتهای جاری ، برحسب ضوابط اعلام شده
 • برنامه ریزی و ارائه راه کارها و تدابیر بمنظور کاهش شکایات مردم و کارکنان ، کاهش تخلفات و حسن اجرای وظایف محوله درسطح شهر
 • برگزاری جشن های ملی و مذهبی ، مراسم ها ، سخنرانی ها
Skip to content