امور اداری  بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظائف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف مشاغل مختلف، نظمبخشيدن به پرونده هاي پرسنل ، صدور احكام استخدامي ،اعمال و اجرا آئين نامه و مقررات استخدامي ، انتظابات ، افزايش سنواتي، ارتقاء برگرد و مرخصي و…. مي باشد.

مسئول امور اداری

شرح مسئوليت و اختيارات :

 • تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامي
 • تهيه و تنظيم آمار ماهيانه (امكانات – نيروي انساني )
 • صدور احكام پرسنلي اعم از بازنشستگي و باز خريدي و ….
 • صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل – صدور تسويه حساب پرسنل
 • نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)
 • ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

کارگزین

كارگزين زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي­نمايد:

شرح مسئوليت و اختيارات :

 • كنترل ورود و خروج از طريق برگه هاي مربوطه و دستگاه كارت ساعت
 • تطبيق مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق و ساعتي
 • بايگاني مدارك پرسنلي
 • تنظيم قراردادهاي پرسنلي
 • صدور احكام پرسنلي
 • صدوركاردكس مرخصي ساليانه
 • تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه
 • انجام امور اداري مربوط به بيمه كاركنان ( تامين اجتماعي + تكميلي
 • هماهنگي و انجام امور رفاهي
 • پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي
 • تنظيم آمار ماهيانه
Skip to content