واحد فنی و شهرسازی

 • مطالعه و تدوین استراتژیها و برنامه ها و آمایش شهری بمنظور توسعه و عمران شهر
 • تهیه طرح های راهبردی و توسعه ای و کالبدشهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
 • برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های زیباسازی شهر و نوسازی بافتهای فرسوده و تاریخی با اولویت معماری سنتی و بومی
 • تهیه نقشه های اجرایی نمادها ، المان ها و احجام شهری
 • برنامه ریزی بمنظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین
 • تأمین و بروزرسانی اطلاعات مکانی و توصیفی شهر جهت بهره برداری در برنامه ریزی های حوزه مدیریت
 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی ، طراحی شهری ، شهرسازی ومعماری در حوزه ومناطق
 • تهیه طرح های راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر
 • تدوین ضوابط و دستورالعمل ها درخصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری و نظارت بر رعایت آن در نقاط
 • مدیریت تأمین و بروز رسانی سامانه شهرسازی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر براساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین مربوطه
 • برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع وطرح های تفصیلی
 • اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییرکاربری اراضی با رعایت ضوابط و نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب
 • ایجاد هماهنگی در واحدهای شهرسازی مناطق با توجه به ضوابط و دستورالعمل های موجود
 • نظارت بر ثبت و نگهداری و طبقه بندی برنامه های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر کارگزاری درخصوص خدمات صدور پروانه و پایان کار
 • نظارت بر صدور اجازه تفکیک و تغییرکاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب
 • انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد
 • ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به افراد ذیربط
Skip to content