واحد فنی و شهرسازی

   شرح وظايف رييس اداره امور شهرسازي

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و  …
 • بررسي و نظارت دقيق بر ضوابط شهرسازي و معماري طبق قوانين و مقررات .
 • بررسي و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصيلي شهر .
 • كنترل بناي احداث شده توسط مالك با پروانه ساختماني صادر شده.
 • نظارت و كنترل در خصوص بازديد از ابنيه .
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 

   شرح وظايف كارشناس شهرسازي

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و … ).
 • كنترل نقشه هاي معماري از نظر شهرسازي و نظريه كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي جهت طرح در كميسيون شهرسازي و معماري و اعلام به كارشناس مسئول درآمد و همچنين ورود اطلاعات نقشه ها.
 • بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.
 • تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.
 • پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.
 • بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.
 • بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و … ).
 • بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.
 • بررسي نقشه ها از نظر شهرسازي در ساختمان هاي بلند مرتبه و بررسي نقشه هاي ساختمان هاي كوتاه مرتبه از نظر معماري، شهرسازي و سازه.
 • بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.
 • پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك  و …
 • تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.
 • تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
 • كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.