آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه

  آمار و اطلاعات مربوط به پروانه های ساختمانی صادره شهرداری اقبالیه سال تعداد پروانه صادره تعداد واحد  متراژ مسکونی متراژ تجاری متراژ اداری متراژ صنعتی […]
Skip to content