فروش 6 قطعه زمین با کار بری مسکونی در شهر اقبالیه

اجرای عملیات عمرانی محوطه داخل میدان ولایت شهر اقبالیه
تجدید مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی

1- موضوع مزایده: فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی  به شرح جدول ذیل و پیوست نقشه می باشد.

ردیف شماره قطعه مساحت

(متر مربع)

سهم شهرداری

(متر مربع)

کاربری قیمت پایه کل کارشناسی – ریال پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 713 48/170 14/18 مسکونی 217.680.000 10.884.000
2 719 21/236 77/93 مسکونی 1.125.240.000 56.262.000
3 977 360 56/55 مسکونی 1.166.760.000 58.338.000
4 1019 15/341 59/74 مسکونی 1.566.390.000 78.319.500
5 213 30/212 مسکونی 10.190.400.000 509.520.000
6 214 30/212 مسکونی 10.190.400.000 509.520.000

 

2 – فروشنده :  شهرداری اقبالیه

3– دستگاه مزایده گزار : شهرداری اقبالیه

4– مبلغ تضمين شركت در مزایده واریزحداقل 5% مبلغ کل پایه برای هر قطعه زمین می باشد كه بايد به يكي از صورت‌های مشروحه زير، همراه با اسناد مزایده در پاكت الف به دستگاه مزایده گزار تسليم شود.

الف ارایه رسيد بانكي واريز وجه نقد مزبور به حساب شماره  0106395281003  سيبا بانك ملي شعبه شهراقبالیه(حساب سپرده )

ب- ضمانتنامه بانكي بنفع فروشنده

ج- ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوزلازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديدباشد و علاوه بر آن ضمانتنامه هاي بانكي نيز بايستي طبق فرمهاي مورد قبول دستگاه مزایده گزار تهيه و تسليم گردند.

5اسناد مزایده در ساعتهاي اداري روزهای غیر تعطیل، از تاريخ1399/07/13 تا مورخ 1399/07/19 به فروش ميرسد.

6– نشاني محل فروش اسناد مزایده  : اقبالیه خیابان شهید ابوترابی ساختمان شهرداری اقبالیه   امورقراردادها.

 تلفن تماس :33410379- 028

7– قيمت اسناد مزایده 200.000  ريال است که باید به حساب شماره 100829045615 نزد بانک شهر شعبه طالقانی قزوین  به نام شهرداری اقبالیه واریز نمایند .

8– آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت  13 مورخه 1399/07/30 ميباشد.

9– نشاني محل تسليم پيشنهادها :   شهرداری اقبالیه واحد دبيرخانه   ودرمرحله بعد ، اخذ رسيد .

10– به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر تسلیم ميشوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11– پيشنهادهاي واصله درساعت 11مورخ  1399/08/01 در كميسيون مزایده گشوده و خوانده ميشود.

12– برندگان اوّل و دوّم وسوم مزایده هرگاه حاضر به خرید زمین نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد گردید (بر اساس ماده پنج ،بند 3 آیین نامه مالی وقوانین شهرداريها).

13– هرگاه در جریان مزایده، اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگانی به زیان مزایده گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران با هم تباني و یا مصالحه كرده اند، مزایده لغو خواهد شد و مزایده گزار ، گزارش امر را با درج نام پيشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشته اند، برای اقدام قانونی، به مراجع ذیصلاح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال خواهد کرد.

14- هزینه آگهی مزایده (هر چند نوبت ) و کارشناسی و هزینه های مربوط به نقل و انتقال برعهده برنده مزایده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید *